16. Uprawnienia do emisji CO₂ na własne potrzeby

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

GK PGE w ramach prowadzonej działalności emituje do atmosfery dwutlenek węgla. Zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla jest pokrywane częściowo uprawnieniami otrzymanymi nieodpłatnie, a pozostałą część GK PGE musi pozyskać na rynku. W celu pokrycia zapotrzebowania jednostek wytwórczych GK PGE, zawierane są zewnętrzne transakcje zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej ujmowane są, przeznaczone na własne potrzeby jednostek wytwórczych, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. EUA otrzymane nieodpłatnie prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości nominalnej, czyli w wartości zerowej. Zakupione jednostki uprawnień do emisji są ujmowane w cenie nabycia. Rozchód uprawnień do emisji CO2 zakupionych na własne potrzeby wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.

Ponieważ GK PGE zawiera transakcje dotyczące zakupu uprawnień do emisji CO2 w momencie kontraktowania sprzedaży, każdy zakup jest przyporządkowywany do odpowiedniego koszyka związanego ze sprzedażą zakontraktowaną na dany rok. Wartość uprawnień alokowanych do koszyka dotyczącego danego okresu sprawozdawczego jest odzwierciedlona w wartości rezerwy na koszty emisji CO2 tego okresu.

Transakcje terminowe związane z zabezpieczeniem zakupu uprawnień do emisji CO2 na potrzeby umorzeniowe korzystają ze zwolnienia na potrzeby własne i nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

EUA Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Ilość (mln Mg) 0 20 2 41
Wartość (mln PLN) 114 4.754 797 4.106

EUA Ilość (mln Mg) Wartość (mln PLN)
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 21 1.774
Zakup/Sprzedaż 80 9.447
Przyznane nieodpłatnie 1
Umorzenie (59) (6.318)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 43 4.903
Zakup/Sprzedaż 47 11.525
Przyznane nieodpłatnie 1
Umorzenie (71) (11.560)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 20 4.868

Wyniki wyszukiwania