Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone na 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku całych elektrowni i kopalni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe. W związku z powyższym wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na okres od stycznia 2023 roku do końca czasu eksploatacji. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna może być oszacowana bardziej rzetelnie.

Założenia szczegółowe segmentu

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

 • uznanie za jedno CGU z uwagi na powiązania technologiczne odpowiednio:
  • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddziału Elektrownia Bełchatów,
  • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Oddziału Elektrownia Turów,
 • uznanie za trzy oddzielne CGU Elektrowni Opole, Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra,
 • przyjęcie założenia o kontynuowaniu działalności:
  • do 2036 roku dla Kompleksu Bełchatów w oparciu o zaakceptowaną przez Stronę Społeczną datę wyłączenia wszystkich bloków przyjętą dla potrzeb Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego,
  • do 2044 roku dla Kompleksu Turów w oparciu o decyzję o wydłużeniu okresu obowiązywania koncesji na prowadzenie działalności wydobywczej do 2044 roku z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
 • uwzględnienie optymalizacji kosztów pracy, wynikającej m.in. z aktualnych planów etatyzacji,
 • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
 • przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu zróżnicowanego dla poszczególnych CGU, zgodnie z indywidualnie oszacowanym poziomem ryzyka oraz zróżnicowanego w czasie:
  • dla lat 2023-2025 na średniorocznym poziomie dla poszczególnych CGU na poziomie od 8,30% do 9,30%,
  • dla lat 2026-2036 na średniorocznym poziomie dla poszczególnych CGU 6,73%-7,64%

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych spółki PGE GiEK S.A. wyniosła 28.774 mln PLN. Wartość ta nie obejmuje CGU, dla których wartość użytkowa testowanych aktywów jest ujemna. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, Grupa stwierdziła brak konieczności ujęcia bądź rozwiązania odpisów aktualizujących wartość tych aktywów. Brak konieczności rozwiązania odpisów jest związany z faktem, iż przyszłe przepływy finansowe PGE GiEK S.A. są obarczone niepewnością i realizacją założeń, które w istotnej części znajdują się poza kontrolą GK PGE. W związku z tym zdaniem Grupy nie zachodzą przesłanki do odwrócenia odpisów aktualizujących ujętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Analiza wrażliwości

Zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości dla jednostek wytwórczych segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

Poniżej przedstawiono wpływ zmiany kluczowych założeń przy zastosowaniu zasady ceteris paribus na wartość użytkową aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku dla segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

(w mln PLN)
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 2.880
-1% 2.993

Spadek ceny energii elektrycznej o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 3,0 mld PLN.

(w mln PLN)
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 648
– 0,5 p.p 699

Wzrost WACC o 0,5 punktu procentowego spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 0,6 mld PLN.

(w mln PLN) 
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny uprawnień do emisji CO 1% 1.367
– 1% 1.305

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 1,4 mld PLN.

(w mln PLN) 
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny węgla kamiennego 1% 291
– 1% 292

Wzrost ceny węgla kamiennego o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 0,3 mld PLN.

Kwestie klimatyczne

Przyszłość polskiego rynku energii jest determinowana przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a na rozwój sytuacji na rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2050 roku będzie miał wpływ Europejski Zielony Ład („EGD”), mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Jednym z najważniejszych kroków do osiągnięcia neutralności klimatycznej była akceptacja przez Radę Europejską w grudniu 2020 roku nowego wiążącego celu unijnego ograniczenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990. Konsekwencją wyższego celu redukcji emisji CO2 są rosnące koszty uprawnień do emisji CO2, co może negatywnie wpływać na wyniki segmentu Energetyki Konwencjonalnej oraz GK PGE. Założenia makroekonomiczne przyjęte do testów na utratę wartości uwzględniają nowy, wyższy cel redukcji emisji CO2 w 2030 roku, a w rezultacie rosnący poziom cen uprawnień do emisji CO2 w długim terminie.

Otoczenie w jakim działa Grupa Kapitałowa PGE charakteryzuje się wysoką zmiennością i jest zależne od uwarunkowań makroekonomicznych, rynkowych oraz regulacyjnych, a wszelkie zmiany w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy PGE. Dlatego powyższe oraz pozostałe założenia przyjęte do oszacowania wartości użytkowej aktywów podlegają okresowej analizie i weryfikacji. Ewentualne zmiany zostaną ujęte w przyszłych sprawozdaniach finansowych.

Wyniki wyszukiwania