(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych 616 476
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych 86 104
Zobowiązanie z tytułu poręczeń gwarancji bankowych zabezpieczających transakcje giełdowe 601 262
Użytkowanie wieczyste gruntów 61 67
Inne zobowiązania warunkowe 31 5
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, RAZEM 1.395 914

Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych

Zobowiązania przedstawiają wartość możliwych przyszłych zwrotów środków otrzymanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGE z funduszy środowiskowych na wybrane inwestycje. Zwrot środków będzie musiał nastąpić, jeżeli inwestycje, na które otrzymano dofinansowanie, nie przyniosą oczekiwanego efektu środowiskowego.

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych

Spór z Worley Parsons

W związku ze sprzedażą udziałów PGE EJ1 sp. z o.o. do Skarbu Państwa, która miała miejsce w 2021 roku oraz zgodnie z zawartym Porozumieniem regulującym odpowiedzialność dotychczasowych Wspólników z tytułu kosztów sporu z Worley Parsons, PGE SA w razie przegrania sporu może być zobowiązana do pokrycia kosztów sporu w kwocie wynoszącej maksymalnie 98 mln PLN. W związku z tym, na potrzeby określenia wartości godziwej otrzymanej zapłaty, dokonano oszacowania prawdopodobieństwa przegrania sporu. W efekcie kwota 59 mln PLN została rozpoznana w zobowiązaniach warunkowych, zaś kwota 39 mln PLN w rezerwach krótkoterminowych. Kwota utworzonej rezerwy skorygowała wynik na sprzedaży udziałów prezentowany w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Zobowiązania z tytułu poręczeń gwarancji bankowych

Zobowiązania przedstawiają wystawione przez spółki poręczenia gwarancji bankowych wniesione jako depozyt celem zabezpieczenia transakcji giełdowych wynikających z członkostwa w IRGiT.

Użytkowanie wieczyste gruntów

Zobowiązania warunkowe z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są związane z otrzymaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Oddziały PGE GiEK S.A. złożyły odwołania od otrzymanych decyzji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Wartość zobowiązania warunkowego została wyceniona jako różnica pomiędzy zdyskontowaną sumą zaktualizowanych opłat za wieczyste użytkowanie za cały okres na jaki wieczyste użytkowanie zostało ustanowione a zobowiązaniem z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, które zostało ujęte w księgach na bazie poprzednich opłat.

Inne zobowiązania warunkowe

W sierpniu 2022 roku podpisana została „Umowa o zwrot kosztów” pomiędzy spółkami EWB1,EWB2 i EWB3 a spółką wykonującą budowę portu instalacyjnego. Umowa zapewnia wykonawcy prac zwrot poniesionych kosztów związanych z budową portu instalacyjnego w przypadku nie kontunuowania przez spółki przedmiotowej inwestycji. Wartość zobowiązania warunkowego szacuje się na kwotę 6,5 mln EUR, a w podziale na spółki płatność z tytułu zwrotu kosztów nastąpi na zasadach po 33,33% każda ze spółek. W związku z tym potencjalna wartość zobowiązania ze strony GK PGE została oszacowana na 20 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania