13. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Polska Grupa Górnicza S.A., Katowice
Polimex – Mostostal S.A., Warszawa 169 144
ElectroMobility Poland S.A., Warszawa,
PEC Bogatynia S.A., Bogatynia
Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice 11 12
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 180 156

(w mln PLN) Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 16,26% 34,93% 49,79%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022
Aktywa obrotowe 2.149 5 25
Aktywa trwałe 676 20 22
Zobowiązania krótkoterminowe 1.621 4 23
Zobowiązania długoterminowe 262 3
AKTYWA NETTO 942 21 21
Udział w aktywach netto 153 7 11
Wartość firmy 16
Odpis z tytułu utraty wartości (7)
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 169 11

(w mln PLN) Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,40% 34,93% 49,79%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021
Aktywa obrotowe 1.749 1.544 4 32
Aktywa trwałe 8.722 673 20 19
Zobowiązania krótkoterminowe 7.766 1.156 2 25
Zobowiązania długoterminowe 3.034 276 3
AKTYWA NETTO (329) 785 22 23
Udział w aktywach netto 128 8 12
Wartość firmy 16
Odpis z tytułu utraty wartości (8)
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 144 12

Wyniki wyszukiwania